WZA 05.06.2015

WZA 05.06.2015

Informacja o ogólnej liczbie akcji
W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELE-POLSKA HOLDING S.A. ogólna liczba akcji TELE-POLSKA HOLDING S.A. wynosi 31.616.102 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 31.616.102.

Dodatkowe informacje i dokumenty

Uzupełnienia porządu obrad

Ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% uprawnionych do wzięcia udziału w WZA

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie do ogłoszenia przerwy