Walne Zgromadzenia

Walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje - podejmowane w formie uchwał - wytyczają kierunek rozwoju spółki i decydują o jej przyszłości.

WZA może być zwyczajne bądź nadzwyczajne. Zwyczajne WZA zwoływane jest co najmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy jest zwoływane w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych (KSH) oraz w statucie a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

Wiecej podstawowych informacji o WZA można znaleźć m.in. na stronach Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Walne_zgromadzenie

Nowe zasady walnych zgromadzeń

W sierpniu 2009 roku weszła w życie nowelizacja KSH chwalona 5 grudnia 2008, która wprowadziła zmiany także w zakresie WZA. Stanowi ona adaptację przepisów proponowanych w unijnej Dyrektywie 2007/36/WE i jest podstawą zmian przepisów dotyczących spółek publicznych. Dyrektywa, ze względu na wspólny rynek europejski, miała na celu ułatwienie komunikacji spółki z inwestorami zagranicznymi i umożliwienie im udziału w WZA. Krajowym inwestorom indywidualnym zmiany te umożliwiają wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez zwiększenie ich uprawnień i pełniejszą realizację idei corporate governance, promowanej przez warszawską giełdę. Zmiany zachęcaj akcjonariuszy do bardziej aktywnego udziału w walnych zgromadzeniach. W efekcie nastąpiły m.in. zmiany:

 • W sposobie udzielania pełnomocnictw.
 • Wprowadzenie możliwości udostępnienia akcjonariuszom nowych form głosowania – elektronicznie lub korespondencyjnie.
 • Akcjonariusze mają teraz większe możliwości np. w zakresie zadawania pytań na walnym.
 • Nie ma konieczności blokady akcji na rachunku w celu wzięcia udziału w WZ.

Wybrane obowiązki spółki

Ustawa uchwalona 5 grudnia 2008 roku, modyfikuje obowiązki poprzedzające zwołanie WZA.

 • Obecnie emitent informuje o terminie walnego nie później niż na 26 dni przed datą rozpoczęcia.
 • Na 16 dni przed datą WZ wypada tzw. „record date”, czyli moment, w którym posiadacze akcji spółki nabywają prawo uczestnictwa w zgromadzeniu. W tym dniu podmiot prowadzący rachunek weryfikuje uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Żądanie przez uprawionego wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ może być zgłoszone do jednego dnia roboczego po „record date”.
 • Na minimum 12 dni przed zgromadzeniem uczestnicy KDPW sporządzają i przesyłają do KDPW listę osób zarejestrowanych do udziału w walnym, z których następnie Depozyt tworzy zbiorczy wykaz i udostępnia spółce. Warto wspomnieć także, że „zamrażane” do tej pory walory będą teraz mogły być zbyte po record date, jednak żeby posiadać je w tym dniu na rachunku – należy uwzględnić cykl rozrachunkowy i nabyć je odpowiednio wcześniej.

Wybrane prawa akcjonariuszy

Nowe prawa przysługujące akcjonariuszom to także:

 • obniżenie do 5% progu liczby głosów na WZA uprawniającego inwestorów do żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia oraz wprowadzenia nowych spraw do porządku obrad.
 • Akcjonariusze uzyskali również możliwość zgłoszenia postulatu organizacji NWZA drogą elektroniczną. W ten sposób inwestorzy mogą również wypowiadać się na walnym, jeśli ten sposób uczestnictwa zostanie wprowadzony w danej spółce.
 • Przepisy ponadto zobowiązują spółkę do prowadzenia dedykowanej walnemu zgromadzeniu strony internetowej, na której będzie zamieszczać informacje o planowanym terminie walnego, a także będzie publikować dokumentację, która ma zostać przedstawiona na WZA, projekty uchwał oraz porządek obrad. Po zakończeniu zgromadzenia, emitent zamieszczać będzie tam również wyniki przeprowadzonych głosowań. Posiadacze akcji odnajdą na stronie także formularze umożliwiające oddanie głosu drogą korespondencyjną lub przez pełnomocnika.
 • Głosy oddane drogą korespondencyjną (jeśli w danej spółce będzie taka możliwość) będą posiadały tę samą wagę, jak te oddane osobiście na walnym, przy czym głosujący wybierając tę formę automatycznie zgadza się na ich odtajnienie.