Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł

 200920102011201220132014201520162017*201820192020
Przychody79 695152 151156 207210 834210 644264 8714932 3194 98220 54574 16733 477
Zysk netto na akcjonariuszy7813 5082 8055 2387 64710 09824 119-16 99044622926 789-5 178
Suma bilansowa79 26864 14273 430102 004134 802154 769101 03131 85439 75651 239108 00094 504
Kapitał własny31 23734 25037 05541 89250 06664 32540 27523 21613 09913 60610 7796 922
Dług oprocentowany3715218 12015 12926 16329 37441 050012 7369 3058 1978 659

*dane z jednostkowego sprawozdania finansowego

Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźnik200920102011201220132014201520162017201820192020
Rentowność sprzedaży (ROS)0,67%2,30%1,79%2,48%3,63%4,81%4892,29%-732,64%8,95%1,11%36,12%-15,47%
Bieżąca płynność (CR)1,171,31,361,221,261,421,733,781,501,360,550,45
Ogólne zadłużenie (DR)0,610,470,500,590,630,580,600,270,680,730,900,93
Zwrot na aktywach (ROA)0,99%5,46%3,80%5,14%5,67%5,70%23,87%-53,34%1,09%0,45%24,80%-5,48%
Zwrot na kapitale własnym (ROE)2,55%10,24%7,54%12,50%15,27%15,7%59,89%-73,18%3,40%1,68%248,53%-74,06%

 

Zastosowane wzory do obliczeń wskaźników

  • Rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto przypadający na akcjonariuszy/przychody
  • Bieżąca płynność (CR) = aktywa obrotowe (krótkoterminowe)/zobowiązania
  • Ogólne zadłużenie (DR) = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa
  • Zwrot na aktywach (ROA) = zysk netto/aktywa
  • Zwrot na kapitale własnym (ROE) = zysk przypadający na akcjonariuszy/kapitał własny

Polityka dywidendy

Na przychody ONE S.A. składają się dywidendy spółek zależnych oraz opłaty za zarządzanie, uwzględniające koszty aktualnie realizowanych projektów na rzecz spółek z grupy kapitałowej.

ONE S.A. jest spółką dominującą w grupie i posiada większościowe udziały w spółkach zależnych, co daje gwarancje w zakresie realizacji założonej polityki dywidendy w obrębie samej grupy. Wyraża się ona wolą głosowania podczas zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach zależnych za wypłatą dywidendy w wysokości od 50% do 90% w zależności od bieżącej kondycji danej spółki zależnej oraz realizowanych w niej projektach inwestycyjnych.

W przypadku samej ONE S.A. zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie ze Statutem winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

Statut Emitenta  przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Warunki i sposób przekazania dywidendy ogłaszane będą przez Spółkę w formie raportów bieżących zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z §91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy") oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z §91 ust. 2. Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 9 dni.

Ponadto, stosownie do §26 Regulaminu GPW obowiązującego na rynku regulowanym, Emitent jest zobowiązany przekazywać GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniania z GPW decyzji dotyczących wypłaty dywidendy, które mogą mieć wpływ na organizacje i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.

Dotychczasowa polityka dywidendy, w tym za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi, nie przewidywała wypłat z zysku Emitenta akcjonariuszom. Zarząd Emitenta w latach 2009-2013 konsekwentnie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu zatrzymanie 100% zysku w spółce. Ostateczną decyzję w tej kwestii zawsze jednak podejmował w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej, aktualnej sytuacji rynkowej oraz aktualnego kosztu finansowania realizacji planów inwestycyjnych długiem. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent nie planuje zmiany tej polityki i zamierza zatrzymywać w Spółce cały wypracowywany zysk kolejnych lat obrotowych w celu finansowania rozwoju Spółki i zwiększania jej wartości dla akcjonariuszy.