Władze i Akcjonariat

O firmie

ONE S.A. jest spółką, której podstawowym przedmiotem działalności jest:

  • zarządzanie spółkami w ramach kontraktów o zarządzanie,
  • kreowanie oraz zarządzanie ich ofertą jako całości (dla grupy spółek),
  • planowanie i realizacja strategii (także dla grupy spółek),
  • organizacja finansowania rozwojowych projektów,
  • nadzór nad realizowanymi inwestycjami.


Na przychody ONE S.A. składają się opłaty za zarządzanie, uwzględniające koszty aktualnie realizowanych projektów na rzecz obsługiwanych klientów i spółek.

Od 7 lipca 2014 roku Spółka notowana jest na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: FMG) po przenosinach z rynku alternatywnego NewConnect oraz przeprowadzeniu publicznej oferty akcji serii E. Wcześniej Spółka od 2 grudnia 2009 roku notowana była na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Barłomiej Gajecki

Prezes Zarządu

 

PPan Bartłomiej Sergiusz Gajecki w latach 2015-2016 oraz 2017 – 2019 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, zaś wcześniej pełnił funkcję prokurenta. Pełnił także funkcje w organach zarządzających w spółkach dawnej grupy kapitałowej Spółki. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił w przeszłości funkcje również w: BMT SPORT Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu YAWAL S.A. / stanowisko: Główny Specjalista d/s Finansowych, Investor Relationship Manager GAMMA Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu PAGED – WEFEM S.A. / stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy; FON S.A. / stanowisko: Prezes Zarządu

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu, specjalizacja – zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Studia MBA; kurs ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants) – w trakcie

Pan Bartłomiej Gajecki biegle włada językiem angielskim.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Bartłomiej Gajecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Justyna Kuś
Pani Justyna Kuś ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT.

Pani Justyna Kuś związana jest Grupą Skłodowscy z Marek, w ramach której jest między innymi od czerwca 2015 roku partnerem w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska.

Pani Justyna Kuś specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Pani Justyna Kuś zajmuje się tematyką przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pani Justyna Kuś biegle posługuje się językiem angielskim.

Pani Justyna Kuś poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Justyna Fronc
Pani Justyna Fronc ukończyła podyplomowe studia na kierunku: Marketing w Sferze Publicznej; specjalizacja - Marketing i Reklama Społeczna na Wydział Dziennikarstwa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pani Justyna Fronc zajmuje się zawodowo zarządzaniem i koordynacją realizacji inicjatyw w obszarze rozwoju systemów IT oraz opracowywaniem metodyki i wdrażanie standardów w zakresie prowadzenia projektów i inicjatyw w obszarze IT.

Pani Justyna Fronc pracowała jako specjalista ds. promocji i PR w Polskim Radio „Radio Dla Ciebie” S.A. Posiada doświadczenie w pracy w banku oraz firmie ubezpieczeniowej w biurze rozwoju systemów IT na stanowisku Project Manager IT oraz w biurze sprzedaży.

Pani Justyna Fronc nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Justyna Fronc poinformował Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Ickiewicz
Pan Jakub Ickiewicz ukończył kierunki: Finanse przedsiębiorstw na Uczelni Vistula oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, o specjalizacji: rachunkowość.

Pan Jakub Ickiewicz w przeszłości w okresie 2015 – 2018 zajmował się również koordynacją pracy podległych pośredników ubezpieczeniowych, rekrutacją i szkoleniem nowych agentów ubezpieczeniowych w Polisa Życie Ubezpieczenia Sp. z o. o. W okresie od 2014 do 2015 zajmował w Deutsche Bank, Concordia Finance oraz Open Finance doradztwem inwestycyjnym, sprzedażą produktów kredytowych i aktywnym pozyskiwaniem klientów systemem rekomendacyjnym.

Pan Jakub Ickiewicz obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Sprzedaży w Compensa TU na Życie S.A., gdzie zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołem, realizacją wyznaczonych planów sprzedaży, a także rozwojem i tworzeniem nowych ofert produktowych. Pan Jakub Ickiewicz biegle włada językiem angielskim.

Pan Jakub Ickiewicz poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Kozak
Pan Wojciech Kozak jest absolwentem XIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pan Wojciech Kozak jest mgr inż. telekomunikacji, inforpmatykiem oraz projektantem systemów informatycznych.

Pan Wojciech Kozak ma ogromne doświadczenie dotyczące rynku energii elektrycznej, gdyż od wielu lat zajmuje stanowisko prezesa zarządu spółki Inter Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się bilansowaniem handlowym spółek obrotu energią elektryczną.

Pan Wojciech Kozak posługuje się biegle językiem angielskim.

Pan Wojciech Kozak zasiadał w radach nadzorczych oraz zarządach wielu spółek, jednak nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Wojciech Kozak poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Sobiech
Pan Michał Sobiech posiada tytuł magistra politologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Pan Michał Sobiech zajmuje się w Avon Operations Polska Sp. z o.o. planowaniem zakupu materiałów, planowaniem awaryjnym na wypadek sytuacji kryzysowych, współpracą z dostawcami zlokalizowanymi w całej Europie.

an Michał Sobiech jest odpowiedzialny za planowanie dostaw komponentów w celu spełnienia wymagań produkcyjnych i minimalne poziomy zapasów bezpieczeństwa w oparciu o cele produkcji długo i krótkookresowe. Pan Michał Sobiech jest odpowiedzialny za rozwijanie i utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami.

Pan Michał Sobiech biegle włada językiem angielskim.

Pan Michał Sobiech poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Akcjonariat

 

Lp.AkcjonariuszLiczba akcjiAkcje seriiWartość nominalna akcji (zł)Udział procentowy
1Tarineum Holding SA44 130A8 517 09022,48%
2Al Awael Investments Limited36 270A7 000 11018,48%
3Flota 1 Sp. z o.o.19 200B3 705 6009,78%
5Pozostali96 692A , B18 661 55649,26%

* Stan na dzień 20.06.2022 r.

Liczba akcji

Informacje rejestrowe

ONE S.A.

ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa

NIP 526 27 25 362
REGON 015529329
KRS 0000320565

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 37 884 356 zł (opłacony w całości)