Władze i Akcjonariat

O firmie

ONE S.A. jest spółką, której podstawowym przedmiotem działalności jest:

  • zarządzanie spółkami w ramach kontraktów o zarządzanie,
  • kreowanie oraz zarządzanie ich ofertą jako całości (dla grupy spółek),
  • planowanie i realizacja strategii (także dla grupy spółek),
  • organizacja finansowania rozwojowych projektów,
  • nadzór nad realizowanymi inwestycjami.


Na przychody ONE S.A. składają się opłaty za zarządzanie, uwzględniające koszty aktualnie realizowanych projektów na rzecz obsługiwanych klientów i spółek.

Od 7 lipca 2014 roku Spółka notowana jest na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: FMG) po przenosinach z rynku alternatywnego NewConnect oraz przeprowadzeniu publicznej oferty akcji serii E. Wcześniej Spółka od 2 grudnia 2009 roku notowana była na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Piotr Ziętek

Prezes Zarządu

 

Pan Piotr Ziętek ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W latach 2007-2015 był współwłaścicielem agencji reklamowej City Media Poland Sp. z o.o. Pan Piotr Ziętek posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu spółkami z branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej. Pan Piotr Ziętek pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o., która, w związku z dokonanym połączeniem Spółki ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., o którym Spółka informowała raportem bieżącym 37/2019, jest spółką zależną Spółki. Pan Piotr Ziętek pełni również funkcję Prezesa Zarządu w wielu innych spółkach, w tym, m.in. w spółce Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o.

Pan Piotr Ziętek nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, za wyjątkiem działalności jako Prezes Zarządu spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o., której 100 % udziałów należy do Spółki.

Pan Piotr Ziętek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Justyna Kuś
Pani Justyna Kuś ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT.

Pani Justyna Kuś związana jest Grupą Skłodowscy z Marek, w ramach której jest między innymi od czerwca 2015 roku partnerem w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska.

Pani Justyna Kuś specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Pani Justyna Kuś zajmuje się tematyką przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pani Justyna Kuś biegle posługuje się językiem angielskim.

Pani Justyna Kuś poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn
Pani Krystyna Bachmann-Wardyn ukończyła studia na wydziale ekonomiczno-społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa).

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn biegle włada językiem angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. W latach 2003-2010 pracowała jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych, obecnie zajmuje się zawodowo wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn pracowała jako specjalista ds. zakupów współpracując z takimi podmiotami jak PepsiCo i innymi podmiotami zagranicznymi.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Justyna Fronc
Pani Justyna Fronc ukończyła podyplomowe studia na kierunku: Marketing w Sferze Publicznej; specjalizacja - Marketing i Reklama Społeczna na Wydział Dziennikarstwa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pani Justyna Fronc zajmuje się zawodowo zarządzaniem i koordynacją realizacji inicjatyw w obszarze rozwoju systemów IT oraz opracowywaniem metodyki i wdrażanie standardów w zakresie prowadzenia projektów i inicjatyw w obszarze IT.

Pani Justyna Fronc pracowała jako specjalista ds. promocji i PR w Polskim Radio „Radio Dla Ciebie” S.A. Posiada doświadczenie w pracy w banku oraz firmie ubezpieczeniowej w biurze rozwoju systemów IT na stanowisku Project Manager IT oraz w biurze sprzedaży.

Pani Justyna Fronc nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Justyna Fronc poinformował Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jarosław Galas
Pan Jarosław Galas ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pan Jarosław Galas w okresie 1988 – 1990 zajmował się nadzorem nad produkcją oraz ekspedycją surowców do klientów zagranicznych. Ponadto w latach 1991 – 1998 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego w Hermanos Jurado Sp. z o.o. Pan Jarosław Galas przez 4 lata pełnił funkcję Członka Zarządu w Polskim Domu Inwestycyjnym Sp. z o.o. - spółką prowadzącą działalność na rynku nieruchomości.

Pan Jarosław Galas biegle włada językiem rosyjskim, hiszpańskim oraz angielskim. Dodatkowo jest specjalistą w zakresie procedur celnych w Rosji, procedur certyfikacyjnych Rosji oraz w zakresie stosowania prawa energetycznego na rynku polskim.

Pan Jarosław Galas obecnie pełni funkcję prokurenta w Gasole Energia Sp. z o.o. Jest on pomysłodawcą utworzenia firmy oferującej rozwiązania z zakresu wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji w pierwszej kolejności dla przemysłu spożywczego. Pan Jarosław Galas jest inicjatorem wprowadzenia w Polsce technologii produkcji biogazu z odpadów poubojowych. Odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych klientów oraz przygotowanie strony formalno-prawnej nowych inwestycji. Pan Jarosław Galas bierze udział w tworzeniu projektów systemów związanych z zarządzaniem energią odnawialną przy zastosowaniu układów kogeneracyjnych, instalacji fotowoltaicznych oraz modyfikacją systemów energetycznych w obiektach przemysłowych i komunalnych.

Pan Jarosław Galas poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Ickiewicz
Pan Jakub Ickiewicz ukończył kierunki: Finanse przedsiębiorstw na Uczelni Vistula oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, o specjalizacji: rachunkowość.

Pan Jakub Ickiewicz w przeszłości w okresie 2015 – 2018 zajmował się również koordynacją pracy podległych pośredników ubezpieczeniowych, rekrutacją i szkoleniem nowych agentów ubezpieczeniowych w Polisa Życie Ubezpieczenia Sp. z o. o. W okresie od 2014 do 2015 zajmował w Deutsche Bank, Concordia Finance oraz Open Finance doradztwem inwestycyjnym, sprzedażą produktów kredytowych i aktywnym pozyskiwaniem klientów systemem rekomendacyjnym.

Pan Jakub Ickiewicz obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Sprzedaży w Compensa TU na Życie S.A., gdzie zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołem, realizacją wyznaczonych planów sprzedaży, a także rozwojem i tworzeniem nowych ofert produktowych. Pan Jakub Ickiewicz biegle włada językiem angielskim.

Pan Jakub Ickiewicz poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bartłomiej Gajecki
Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego w spółkach energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Pan Bartłomiej Gajecki pełnił nadzór nad finansami spółek działających w branży inwestycyjnej, nieruchomościowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej i gazowej. Pan Bartłomiej Gajecki był odpowiedzialny za wykonywanie założeń, tworzenie i nadzór nad wykonaniem jednostkowych budżetów, współpracą z biurami rachunkowymi i audytorami a także za prowadzenie sprawozdawczości finansowej publikowanej na GPW w Warszawie.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu, specjalizacja – zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Studia MBA; kurs ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants) – w trakcie

Pan Bartłomiej Gajecki biegle włada językiem angielskim.

Pan Bartłomiej Gajecki poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Akcjonariat

 

Lp.AkcjonariuszLiczba akcjiAkcje seriiWartość nominalna akcji (zł)Udział procentowy
1Tarineum Holding SA44 130A8 517 09022,48%
2Al Awael Investments Limited36 270A7 000 11018,48%
3Flota 1 Sp. z o.o.19 200B3 705 6009,78%
5Pozostali96 692A , B18 661 55649,26%

* Stan na dzień 20.06.2022 r.

Liczba akcji

Informacje rejestrowe

ONE S.A.

ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa

NIP 526 27 25 362
REGON 015529329
KRS 0000320565

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 37 884 356 zł (opłacony w całości)