Słownik pojęć

Odbiorca – konsument w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), („KC”), który na podstawie zawartej Umowy kupuje od Sprzedawcy energię elektryczną wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwach domowych oraz obiektach związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych
Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 25 Ustawy Prawo energetyczne, z którym w danym czasie Sprzedawca ma zawartą umowę o świadczenie przez OSD usług dystrybucyjnych, w celu zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy przez Sprzedawcę
Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Odbiorcy usługi dystrybucji energii elektrycznej
Umowa kompleksowa – umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
Generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, związane ze świadczeniem usług dystrybucji w celu realizacji zawartych przez Sprzedawcę Umów
Taryfa – każdorazowy zbiór cen i stawek, opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez Sprzedawcę i zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa oraz wprowadzony do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego, stosowany w rozliczeniach z Odbiorcą w przypadku, gdy Sprzedawca będzie zobowiązany do przedkładania taryf do zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Taryfa OSD – zbiór stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz warunków ich stosowania, opracowany przez OSD i wprowadzany do stosowania jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne, zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Cennik Promocyjny – każdorazowy zbiór cen lub stawek, opłat za energię elektryczną, bądź innych opłat stosowanych przez Sprzedawcę oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa, obowiązujący Odbiorców, którzy mają zawartą ze Sprzedawcą Umowę na czas określony
Cennik Standardowy – każdorazowy zbiór cen lub stawek, opłat za energię elektryczną i innych opłat stosowanych przez Sprzedawcę oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa, obowiązujący Odbiorców, którzy mają zawartą Umowę na czas nieokreślony albo których Sprzedawca po przekształceniu się Umowy zawartej na czas określony w Umowę na czas nieokreślony poinformuje o planowanej zmianie cen energii elektrycznej lub miesięcznej Opłaty Handlowej, w tym podwyżce cen oraz opłat. Cennik Standardowy obowiązuje Odbiorców, pod warunkiem, że na co najmniej 60 dni przed jego wprowadzeniem przez Sprzedawcę zostanie on przesłany do Odbiorcy
Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elektrycznej biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię
Licznik – urządzenie służące do dokonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej
Odczyt rozliczeniowy – przyjęta do rozliczenia ilość energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę stwierdzona na podstawie stanu Układu pomiarowo-rozliczeniowego przekazanego przez OSD, Odbiorcę lub wyliczona na podstawie prognozy ilości energii przekazanej przez Odbiorcę
Okres rozliczeniowy – okres między dwoma kolejnymi Odczytami rozliczeniowymi Układu pomiarowo – rozliczeniowego
Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej
PPE – adres punktu poboru energii elektrycznej, do którego dostarczana jest energia elektryczna, wyszczególniony w Umowie lub w Załączniku do Umowy
Kod PPE – numer identyfikujący dane punktu poboru energii elektrycznej
Numer Ewidencyjny – numer identyfikacyjny podany na fakturze