NWZA 17.04.2016

NWZA 17.04.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji
W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. ogólna liczba akcji Polish Services Group S.A. wynosi 31.616.102 a ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 31.616.102.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% uprawnionych do wzięcia udziału w WZA

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie do ogłoszenia przerwy