Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

Numer: EBI 25/2014 Data: 03/06/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Tele-Polska Holding S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r., na godzinę 11.00, w Warszawie, w kancelarii notarialnej: Biwejnis Maciej & Orłowski Paweł. Kancelaria Notarialna s.c., Ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu:
-pełna treść ogłoszenia,
-projekty uchwał oraz
-wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: