Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 05.06.2015 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 05.06.2015 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 05.06.2015 r.

Numer: ESPI 7/2015 Data: 10/05/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Tele-Polska Holding S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2015 r., na godzinę 15.00, w Warszawie, w kancelarii prawnej: RKKW Kwaśnicki, Wrobel & Partnerzy, ul. Wilcza 46 (II piętro), 00-679 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: art. 4021 KSH.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarzadu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: