Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Numer: ESPI 8/2019 Data: 30/05/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje ponadto w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tphsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: