Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.

Numer: ESPI 31/2019 Data: 15/11/2019

Data sporządzenia raportu:

15 listopada 2019 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39, 00‑121 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Spółka przekazuje również treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie przewidziano podjęcia uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.famgsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: