Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Numer: ESPI 33/2017 Data: 01/12/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:
Zmiany w Zarządzie Spółki

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 Statutu Spółki, w dniu 1 grudnia 2017 roku, odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Michała Szymkowicza. Powodem odwołania była utrata przez głosujących członków Rady Nadzorczej zaufania do byłego Prezesa Zarządu, Pana Michała Szymkowicza.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 Statutu Spółki powołała z dniem 1 grudnia 2017 roku do Zarządu Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki w latach 2015-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, zaś wcześniej pełnił funkcję prokurenta. Pełnił także funkcje w organach zarządzających w spółkach dawnej grupy kapitałowej Spółki. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił w przeszłości funkcje również w: BMT SPORT Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu YAWAL S.A. / stanowisko: Główny Specjalista d/s Finansowych, Investor Relationship Manager GAMMA Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu PAGED – WEFEM S.A. / stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy; FON S.A. / stanowisko: Prezes Zarządu

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełni obecnie funkcję Członka Zarządu w spółkach działających m.in. w branży telekomunikacyjnej i energetycznej.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe:
a) Politechnika Częstochowska – studia magisterskie na Wydziale Zarządzania
b) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – podyplomowe studia MBA

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki