Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Numer: ESPI 30/2017 Data: 17/11/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne Informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:  Zmiany w Zarządzie Spółki

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 17 listopada 2017 roku, odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Pawła Drehera powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołała z dniem 17 listopada 2017 roku do Zarządu Pana Michała Szymkowicza, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Obecna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 15 czerwca 2020 roku. Pan Michał Szymkowicz, ur. 1979, ukończył Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Pan Michał Szymkowicz w latach 1998-2000 pełnił funkcję przedstawiciela firmy Zbyszko, a w latach 2000-2004 firmy Schenker. W okresie od lutego 2000 roku do sierpnia 2016 roku prowadził oraz doradzał w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych i spedycyjnych. Pan Michał Szymkowicz współpracował z podmiotami takimi jak: Freja, DSV, Volkswagen, GM, TRW. Od września 2016 roku Pan Michał Szymkowicz pełni funkcję dyrektora transportu w spółce pod firmą TWO-M Sp. z o.o., w której jest także wspólnikiem. Pan Michał Szymkowicz nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych, poza posiadaniem 500 (pięciuset) udziałów, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), stanowiących 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich udziałów, w spółce pod firmą TWO-M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Wiczlińskiej 4, 81-578 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000634288, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 złotych, posiadającej NIP: 958-167-53-64 oraz REGON: 365278847. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Michał Szymkowicz poinformował Spółkę, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Michał Szymkowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dreher – Członek Zarządu