Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Numer: ESPI 32/2016 Data: 01/12/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. („Spółka?) podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, odwołała z dniem 1 grudnia 2016 r. Pana Kamila Łysika ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki oraz z Zarządu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołała z dniem 1 grudnia 2016 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Drehera. Obecna kadencja zarządu Spółki upływa z dniem 15 czerwca 2017 r.

Pan Paweł Dreher, ur. 1979 r., posiada wykształcenie średnie. Pan Paweł Dreher odbył wiele szkoleń i kursów z zakresu zarządzania projektami oraz przedsiębiorstwami.

Pan Paweł Dreher, posiada doświadczenie biznesowe w zakresie rynku oraz zarzadzania flotą maszyn budowlanych oraz flotą samochodów ciężarowych w transporcie międzynarodowym.

Zajmował się zarządzaniem flotą maszyn budowlanych na terenie Europy, Afryki Środkowej i Wschodniej.

Pan Paweł Dreher pełnił również funkcję brokera międzynarodowego w Wielkiej Brytanii.

Pan Paweł Dreher zajmował się także handlem krajowym i międzynarodowym.

Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce North West Investments Sp. z o. o., a także funkcję Prokurenta w spółce A2 Koparki Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Dreher nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej. Nie został także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Paweł Dreher nie jest karany.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu