Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Numer: ESPI 26/2019 Data: 13/11/2019

Data sporządzenia raportu:

13 listopada 2019 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje niniejszym, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 października 2019 r., wznowione po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 r., odwołało z dniem dzisiejszym (13 listopada 2019 r.) Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Przyczyny odwołania nie zostały podane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej, począwszy od dnia dzisiejszego (13 listopada 2019 r.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Piotra Wardyna – powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Tomasz Piotr Wardyn – złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów.

Pan Tomasz Piotr Wardyn ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował stanowiska managerskie i kierownicze w wielu podmiotach, przy czym specjalizuje się w zarządzaniu oraz doradzaniu podmiotom z branży nieruchomościowej oraz  świadczącym usługi medyczne. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Marketingu w ISG Sp. z o.o. W latach 2005-2007 był Wiceprezesem Zarządu w CERED Sp. z o.o., spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2007-2010 był Wiceprezesem Zarządu w DIRECT Finance Sp. z o.o., spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym. W latach 2010-2015 współpracował z WRC Holding Sp. z o.o., spółką zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w REM Services Sp. z o.o., spółce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2014-2017 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu w NOBLE Medicine Sp. z o.o. – Ośrodka Diagnostyki i Informacji Medycznej prof. Kazimierza Wardyna oraz Zespołu Ekspertów. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu NOBLE Medicine Premium Sp. z o.o., spółki świadczącej usługi medyczne. Od roku 2017 do 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Open Mind Production Sp. o.o., spółki zajmującej się produkcją filmową.

Pan Tomasz Piotr Wardyn poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki