Zmiana terminu publikacji raportu okresowego półrocznego skonsolidowanego

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego półrocznego skonsolidowanego

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego półrocznego skonsolidowanego

Numer: ESPI 25/2015 Data: 22/07/2015

Zarząd spółki Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r. i podjęciu decyzji o przekazaniu ww. raportu do publicznej wiadomości w dniu 28 sierpnia 2015 r. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. pierwotna data publikacji tego raportu ustalona była na dzień 24 sierpnia 2015 r. Terminy publikacji pozostałych raportów pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu