Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Numer: ESPI 19/2022 Data: 25/05/2022

Data sporządzenia raportu:

25 maja 2022 r.

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji:

Jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. – na 11 sierpnia 2022 r.

O pierwotnym terminie publikacji ww. raportu Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 9 w dniu 25 stycznia 2022 r.

Pierwotny termin publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. – został ustalony na 30 września 2022 r.

Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki