Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r.

Numer: ESPI 2/2014 Data: 12/06/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Tele-Polska Holding S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 w zw. z art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) informuje, iż otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. W Investments Limited z siedzibą w Larnace – posiadającego 14.698.362 akcji Spółki, stanowiących 49,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. zgodnie z raportem EBI 25/2014 i ESPI 1/2014. W związku z tym Zarząd przekazuje w załączeniu do wiadomości nowy porządek obrad tegoż zgromadzenia, ujednolicone projekty uchwał po zmianach dokonanych na wskutek wniosku akcjonariusza oraz zaktualizowany formularz pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:

art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Pliki do pobrania: