Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.08.2015 r. na skutek wniosku akcjonariusza W Investments S.A.

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.08.2015 r. na skutek wniosku akcjonariusza W Investments S.A.

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.08.2015 r. na skutek wniosku akcjonariusza W Investments S.A.

Numer: ESPI 30/2015 Data: 25/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka”), informuje, iż w dniu 24 lipca 2015 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie – posiadającego 14.698.362 akcji Spółki, stanowiących 46,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 sierpnia 2015 r., na godzinę 17.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) zwołanego raportem ESPI 23/2015.

W związku z tym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH w zw. z art. 4021 i art. 4022 KSH przekazuje do wiadomości nowy porządek obrad NWZ, ujednolicone projekty uchwał oraz ujednolicony wzór pełnomocnictwa po zmianach dokonanych wskutek wniosku akcjonariusza.

Do niniejszego raportu zostały załączone następujące dokumenty:
1. Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1),
2. Projekt ujednoliconych uchwał (załącznik nr 2),
3. Ujednolicony wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 3).

Podstawa prawna: art. 401 § 2 KSH w zw. z art. 4021 i art. 4022 KSH

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: