Zmiana nazwy (firmy) Emitenta

Zmiana nazwy (firmy) Emitenta

Zmiana nazwy (firmy) Emitenta

Numer: ESPI 40/2015 Data: 31/08/2015

Zarząd Polish Services Group S.A. (dawniej Tele-Polska Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany firmy Spółki z „Tele-Polska Holding Spółka Akcyjna” na „Polish Services Group Spółka Akcyjna”. Wyżej wskazana zmiana firmy Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2015 r., które kontynuowało obrady po drugiej przerwie w dniu 3 lipca 2015 r. O podjęciu uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI Nr 18/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. Aktualnie zarejestrowany przez sąd rejestrowy Statut Spółki uwzględnia następujące zmiany:

§ 1
dotychczasowe brzmienie:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Tele-Polska Holding spółka akcyjna”.
nowe brzmienie:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Polish Services Group spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: „PSG S.A.”
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki obowiązujący na skutek wyżej opisanej zmiany.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu