Zmiana adresu spółki Emitenta.

Zmiana adresu spółki Emitenta.

Zmiana adresu spółki Emitenta.

Numer: ESPI 36/2019 Data: 23/12/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

  • 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Zmiana adresu spółki Emitenta.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (dawniej: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka” / „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, Zarząd podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki w ramach m.st. Warszawa. Zgodnie z powyższą uchwałą, z chwilą jej podjęcia, Spółka zakończyła prowadzenie działalności pod adresem: ul. Adama Naruszewicza 27, 02‑627 Warszawa. Od chwili podjęcia powyższej uchwały, Spółka prowadzi działalność pod adresem: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.

Nie uległa zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Warszawa, w związku z czym zmiana adresu siedziby Spółki jest skuteczna od chwili podjęcia przez Zarząd wskazanej powyżej uchwały. Zarząd niezwłocznie dokona zgłoszenia powyższej zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego celem jej ujawnienia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki