Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer: ESPI 6/2017 Data: 08/06/2017

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (6/2017) Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący 6/2017

 

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza AS Corporate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) o zbyciu przez AS Corporate Sp. z o.o. 1.100.000 akcji Spółki stanowiących 3,48 % akcji Spółki i 3,48 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. w sprawie zmniejszenia procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%.

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem AS Corporate Sp. z o.o. posiada obecnie 1.546.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 4,89 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał również zawiadomienie od Pana Adama Szprota, tj. osoby kontrolującej 95 % udziałów w AS Corporate Sp. z o.o. przekazane w trybie art. 69a Ustawy, o pośrednim zbyciu 1.100.000 akcji Spółki stanowiących 3,48 % akcji Spółki i 3,48 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Adam Szprot posiada obecnie pośrednio 1.546.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 4,89 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformowali, że w okresie 12 miesięcy zamierzają zmniejszać procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformowali, że w dniu 6 czerwca 2017 r. nastąpiło przeksięgowanie akcji z rachunku papierów wartościowych w wyniku wykonania umowy sprzedaży akcji.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu