Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer: ESPI 13/2014 Data: 02/08/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 2 lipca 2014 roku, Zarząd Spółki otrzymał przekazane pocztą elektroniczną zawiadomienie od Erlizima Investments Limited z siedzibą w Larnace („Zawiadamiająca”), w sprawie zmniejszenia procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 10%.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem:

a) zmniejszenie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10% nastąpiło w dniu 28 lipca 2014 roku, w wyniku realizacji umowy sprzedaży 1.440.600 akcji Spółki, zawartej za pośrednictwem dom maklerskiego;

b) przed dokonaniem sprzedaży Zawiadamiająca posiadała 4.052.755 akcji Spółki, stanowiących 12,82% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.052.755 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,82% ogólnej liczby głosów w Spółce;

c) po dokonaniu sprzedaży, na dzień 30 lipca 2014 roku, Zawiadamiająca posiada 2.612.155 akcji Spółki, stanowiących 8,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.612.155 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,26% ogólnej liczby głosów w Spółce.

d) nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającej, które posiadają akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent