Zawarcie znaczącej umowy handlowej

Zawarcie znaczącej umowy handlowej

Zawarcie znaczącej umowy handlowej

Numer: ESPI 18/2017 Data: 26/09/2017

Data sporządzenia raportu:

26 września 2017 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Zawarcie znaczącej umowy handlowej.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (26 września 2017 r.) Spółka, jako usługodawca, zawarła umowę na świadczenie usług transportu ziemi oraz piachu (dalej „Umowa”) z konsorcjum następujących podmiotów:

SALINI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

SALINI IMPREGILO S.p.A., spółki prawa włoskiego, z siedzibą w Via dei Missaglia;

TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. spółki prawa włoskiego, z siedzibą w Via dei Due Macelli,

które to podmioty, jako wykonawca, realizują umowę zawartą ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach.

Zgodnie z zawartą Umową Spółka zobowiązana będzie świadczyć usługi transportowe ziemi oraz piachu przy budowie Autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, odcinek F: węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem), obejmującego projektowanie i budowę Autostrady A1 od km 416+500,00 do km 437+800,00.

Spółka szacuje, że w ramach realizacji Umowy zostanie przewiezione około 240.000 m3 (dwustu czterdziestu tysięcy metrów sześciennych) ziemi i piachu.

Szacowana wartość usług, które zostaną wykonane przez Spółkę na podstawie Umowy, stanowi kwotę 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) netto.

W Umowie zastrzeżono kary umowne, którymi Spółka może zostać obciążona w przypadku naruszenia obowiązujących przy jej wykonywaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu