Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Emitenta

Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Emitenta

Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Emitenta

Numer: EBI 44/2012 Data: 28/12/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”, Emitent”) powziął wiadomość o nabyciu przez spółkę zależną Emitenta, TelePolska Sp. z o.o. w dniu 21 grudnia 2012 roku lokalu biurowego o powierzchni użytkowej 783,40 m² usytuowanego przy ulicy S. Żaryna 7 w Warszawie. Nieruchomość została nabyta za cenę 8.600.000 zł na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 2012 r. repertorium A nr 16001/2012. Do dnia podpisania aktu notarialnego cena została uiszczona w całości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, w szczególności nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 oraz §2 ust. 2b pkt. a Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent