Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Numer: EBI 41/2012 Data: 20/12/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż znaczący akcjonariusz Emitenta – Erlizima Investments Limited („Erlizima”) spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace oraz Emitent – zawarli w dniu dzisiejszym umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta należącymi do Erlizima.

Na jej mocy Erlizima posiadająca 4.052.755 sztuk akcji Emitenta zobowiązała się do nierozporządzania wszystkimi posiadanymi akcjami w okresie od dnia podpisania wskazanej umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. z tym zastrzeżeniem, że sprzedaż akcji objętych zakazem sprzedaży może mieć miejsce wyłącznie w przypadku:

a) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji, przy czym akcje, które nie zostały w wezwaniu skutecznie zbyte (np. w wyniku redukcji zleceń sprzedaży w wezwaniu), podlegają ograniczeniom rozporządzania nimi,
b) chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu planowanej przez Emitenta publicznej oferty akcji wyłącznie na rynku wtórnym znaczącej nadwyżki popytu na akcje oferowane w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Spółkę.

Erlizima zobowiązała się również nie rozporządzać akcjami w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany własności akcji, w tym do nie zastawiania akcji pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Erlizima lub osoby trzecie, chyba, że na takie działanie zgodę wyrazi Spółka.

Na wypadek naruszenia powyższych zobowiązań Erlizima zobowiązała się do zapłaty stosownych kar umownych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent