Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

Numer: ESPI 19/2014 Data: 17/09/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki oraz jej podmiotów zależnych wpłynęły trzy umowy kredytowe zawarte z Alior Bank S.A. _”Alior Bank”_, których łączna wartość, z uwzględnieniem wartości wszystkich umów, jakie w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła Spółka oraz jej jednostki zależne z Alior Bankiem, przekroczyła 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A.

Umową o największej jednostkowej wartości wśród wszystkich umów, które Spółka lub podmioty od niego zależne zawarły z Alior Bank w okresie ostatnich 12 miesięcy, jest umowa z dnia 17 września 2014 roku, zawarta przez TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem ww. umowy jest udzielenie przez Alior Bank kredytu nieodnawialnego na kwotę 9.000.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności TelePolska Sp. z o.o., na następujących warunkach:

  1. dzień ostatecznej spłaty kredytu określono na 15 września 2017 roku;
  2. spłata kapitału kredytu nastąpi w równych ratach kapitałowych, płatnych w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu do dnia ostatecznej spłaty;
  3. okres wykorzystania kredytu trwa do dnia 15 września 2017 roku;
  4. zmienne oprocentowanie kredytu na dzień zawarcia umowy wynosi stawka WIBOR3M + marża; oprocentowanie nie odbiega od przeciętnych warunków rynkowych.

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania, przy czym przesłankami koniecznymi do uruchomienia wypłaty kredytu są w szczególności:

  1. złożenie przez TelePolska Sp. z o.o. oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo bankowe;
  2. ustanowienie hipoteki łącznej w kwocie 13.500.000,00 zł na nieruchomościach lokalowych położonych w Warszawie, w budynkach przy ul. A. Naruszewicza 27 oraz ul. S. Żaryna 7;
  3. dokonanie poręczenia spłaty kredytu przez inne podmioty z grupy kapitałowej Spółki.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W umowie nie zastrzeżono warunku lub terminu. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Wartość żadnej z pojedynczych umów zawartych przez Spółkę lub jej jednostki zależne z Alior Bank w okresie ostatnich 12 miesięcy jednostkowo nie odpowiada kryterium umowy znaczącej stosowanemu przez Spółkę. Łączna wartość umów zawartych z Alior Bank w tym okresie wynosi 31.600.000,00 zł.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent