Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy pożyczki

Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy pożyczki

Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy pożyczki

Numer: EBI 13/2009 Data: 05/12/2009

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną Teltraffic Sp. z o.o. Pożyczka została udzielona spółce Teltrafiic Sp. z o.o. w kwocie 6.400.000 zł (sześć milionów czterysta tysięcy złotych) i ma charakter krótkoterminowy. Zawarta umowa przewiduje oprocentowanie w/w pożyczki 5% w skali roku zaś termin zwrotu w/w pożyczki strony ustaliły na 31 stycznia 2010 r.

Teltraffic Sp. z o.o. ma prawo do wcześniejszego zwrotu pożyczki w całości lub części. W takim przypadku spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek za okres faktycznego korzystania z przedmiotu pożyczki, tj. za okres od dnia wydania przedmiotu pożyczki przez Emitenta do dnia jej zwrotu przez Teltraffic Sp. z o.o. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 3 oraz Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: