Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia przez Spółkę nieruchomości

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia przez Spółkę nieruchomości

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia przez Spółkę nieruchomości

Numer: ESPI 32/2022 Data: 21/10/2022

Data sporządzenia raportu:

21 października 2022 r.

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia przez Spółkę nieruchomości.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka zawarła umowę przedwstępną nabycia nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny położony w Warszawie przy ul. Naruszewicza 27, o powierzchni 450,30 metrów kwadratowych („Nieruchomość”), za cenę w wysokości 9.210.000,00 zł netto, powiększoną o należny podatek VAT.

Spółka jest zobowiązana do dnia 30 listopada 2022 r. uiścić kwotę 460.500,00 zł jako zaliczkę na poczet ceny Nieruchomości.

Kwota 10.867.800,00 zł brutto zostanie zapłacona przez Spółkę w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej.

Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi nie później niż 31.12.2022 r.

Umowa nie zawiera nietypowych postanowień, ani kar umownych.

Spółka uznała powyższą informację za istotną ze względu na konieczność zapłaty pozostałej części ceny zakupu Nieruchomości, która wpłynie na przyszły wynik finansowy Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki