Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Numer: ESPI 28/2020 Data: 30/09/2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

 

Temat raportu:

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

 

Treść raportu

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał aneks nr 1 do umowy nabycia 100%  udziałów w spółce pod firmą Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o. Zarząd Spółki informował raportem bieżącym o nr ESPI 17/2020 w dniu 7 maja 2020 r. o zawarciu powyższej umowy. Na podstawie aneksu nr 1 Strony umowy wydłużyły termin zapłaty całej ceny za udziały do dnia 31 marca 2021 r.

 

Pozostałe warunki umowy z dnia 7 maja 2020 r. nie uległy zmianie.

 

Spółka uznała ww. aneks do umowy za istotny ze względu na to, iż informowała o samym fakcie nabycia udziałów spółki Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o. oraz z uwagi na wartość ww. umowy.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki