Zawarcie aneksu do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Zawarcie aneksu do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Zawarcie aneksu do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Numer: ESPI 8/2014 Data: 10/07/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał aneks do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta z dnia 22 stycznia 2014 r. zawartej pomiędzy Spółką a jej znaczącym akcjonariuszem Erlizima Investments Ltd. o której Spółka informowała raportem EBI nr 4/2014 w dniu 23 stycznia 2014 r.

Zawarty aneks zmienia dotychczasową treść umowy w ten sposób, że w/w akcjonariuszowi umożliwiono sprzedaż posiadanych przez niego akcji Spółki poza rynkiem regulowanym, w transakcji pakietowej, na rzecz podmiotów trzecich, pod warunkiem, że podmioty takie zobowiążą się do nierozporządzania akcjami do dnia 31 grudnia 2014 roku na zasadach analogicznych, jak wynikających z zawartej wcześniej umowy.

W celu zapewnienia Spółce możliwości monitorowania zgodności działań podmiotów trzecich w/w akcjonariusz zobowiązał się do uzyskania od tych podmiotów na każde żądanie Emitenta, świadectw depozytowych potwierdzających posiadanie akcji Spółki.

Ponadto, w przypadku naruszenia obowiązku nierozporządzania akcjami przez podmioty trzecie akcjonariusz odpowiada za ich działania jak za swoje własne i zapłaci Emitentowi karę umowną na zasadach określonych umową.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent