Zawarcie aneksów do zawartych umów

Zawarcie aneksów do zawartych umów

Zawarcie aneksów do zawartych umów

Numer: ESPI 29/2016 Data: 30/09/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 30.09.2016 r. Emitent podpisał 2 aneksy do umów zbycia 100 % udziałów w spółkach: TeleTTR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _TeleTTR_ i TeleDID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _TeleDID_.

Ww. aneksy zostały zawarte ze spółką Perpedium Services Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, z którą w dniu 25 marca 2016 r. Emitent podpisał umowy zbycia udziałów w spółkach TeleTTR i TeleDID.

Przedmiotem podpisanego w dniu 30 września 2016 r. aneksu do umowy zbycia udziałów w spółce TeleTTR z dnia 25 marca 2016 r. jest zmiana ceny jaką Perpedium Services Limited jest zobowiązana zapłacić na rzecz Emitenta za 100 % udziałów w spółce TeleTTR. Zgodnie z zawartym aneksem cena ta będzie wynosiła 240.000 zł i będzie w całości zapłacona przez Perpedium Services Limited do 31 października 2016 r.

Przedmiotem podpisanego w dniu 30 września 2016 r. aneksu do umowy zbycia udziałów w spółce TeleDID z dnia 25 marca 2016 r. jest zmiana ceny jaką Perpedium Services Limited jest zobowiązana zapłacić na rzecz Emitenta za 100 % udziałów w spółce TeleDID. Zgodnie z zawartym aneksem cena ta będzie wynosiła 215.000 zł i będzie w całości zapłacona przez Perpedium Services Limited do 31 października 2016 r.

Pozostałe warunki ww. aneksów z Perpedium Services Limited nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych aneksach.

Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Perpedium Services Limited nie ma żadnych powiązań.

O zbyciu przez Emitenta udziałów ws. spółkach TeleDID i TeleTTR Emitent informował raportem bieżącym ESPI 9/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Zawarcie ww. aneksów jest związane m. in. z faktem, iż Zarząd Emitenta poprosił TeleDID i TeleTTR o przedstawienie wyników działalności na dzień 30.06.2016 r. celem porównania prognozowanej na 31.12.2016 r. wysokości wskaźnika EBITDA z faktycznie uzyskaną wysokością tego wskaźnika na dzień 30.06.2016. Z przedstawionych przez te jednostki danych wynika, że nie będzie możliwości uzyskania zakładanej wartości wskaźnika EBITDA.

Skutkiem przeprowadzonej analizy było dokonanie przez Emitenta korekty przewidywanej do uzyskania ceny sprzedaży udziałów w spółkach TeleDID i TeleTTR. Tym samym Emitent dokonał odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży TeleDID i TeleTTR, dla których istnieje znaczące ryzyko niewykonania założonej prognozy wyniku finansowego.

O dokonaniu odpisów aktualizujących Emitent informował raportem bieżącym ESPI 26/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Perpedium Services Limited nie ma żadnych powiązań.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 _MAR_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu