Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 8 do Prospektu Emisyjnego

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 8 do Prospektu Emisyjnego

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 8 do Prospektu Emisyjnego

Numer: EBI 12/2014 Data: 21/02/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że powziął dziś wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 8 do Prospektu Emisyjnego Spółki przygotowanego w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E Spółki. Treść Aneksu nr 8, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, na stronie Spółki (www.tphsa.pl) oraz oferującego Domu Maklerskiego W Investments S.A. (www.dm.wi.pl).

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent