Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 13 oraz Aneksu nr 14 do Prospektu Emisyjnego

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 13 oraz Aneksu nr 14 do Prospektu Emisyjnego

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 13 oraz Aneksu nr 14 do Prospektu Emisyjnego

Numer: EBI 37/2014 Data: 02/07/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 13 oraz powzięciu wiadomości o zatwierdzeniu Aneksu nr 14 do Prospektu Emisyjnego Spółki przygotowanego w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E Spółki.

Treść Aneksu nr 13 oraz 14 znajduje się w kolejnych załącznikach do niniejszego raportu bieżącego, na stronie Spółki (www.tphsa.pl) oraz oferującego Domu Maklerskiego W Investments S.A. (www.dm.wi.pl).

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent