Zmiana i uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. o terminach publikacji raportów finansowych w 2021 roku

Zmiana i uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. o terminach publikacji raportów finansowych w 2021 roku

Zmiana i uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. o terminach publikacji raportów finansowych w 2021 roku

Numer: ESPI 6/2021 Data: 30/01/2021

Temat:

Zmiana i uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. o terminach publikacji raportów finansowych w 2021 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka”, „Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

Raporty roczne:

  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – 30 kwietnia 2021 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 30 kwietnia 2021 roku.

Raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 28 maja 2021 r.,
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 29 listopada 2021 r.

Raporty półroczne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 r.
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.

Zarząd Spółki informuje, iż Spółka tworzyła na dzień 31.12.2020 r. grupę kapitałową w rozumieniu MSR/MSSF. W związku w powyższym, Spółka opublikuje skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2021 r., o których Spółka informowała raportem nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki