Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Numer: EBI 26/2014 Data: 05/06/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji otwartej akcji serii E Spółki, prowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 17 września 2013 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 marca 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 3 czerwca 2014 roku.

2. Data przydziału akcji:
5 czerwca 2014 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) nie dokonano redukcji.
W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) nie dokonano redukcji.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Łącznie złożono zapisy na 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje.
W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) dokonano zapisów na 1.465.000 akcji serii E.
W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) dokonano zapisów 751.102 akcji serii E.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Łącznie przydzielono 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje.
W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) dokonano przydziału 1.465.000 akcji serii E.
W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) dokonano przydziału 751.102 akcji serii E.

7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje zwykłe na okaziciela serii E obejmowane były po cenie emisyjnej równej 2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy na akcje złożyło 5 podmiotów.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje złożyło 216 osób.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 5 podmiotom.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono 216 osobom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).
Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość subskrypcji wyniosła 4.764.619,30 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych i trzydzieści groszy).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączne koszty przedmiotowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosły 584.493,71 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy), przy czym na wskazaną kwotę składają się koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (np. akt notarialny, odpowiednie opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 184.703,20 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów – nie wystąpiły;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 326.013,01 zł;
d) promocji oferty – 73.777,50 zł;

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji akcji w księgach Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie wartości dotychczasowego kapitału zapasowego. Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, czyli zmniejszenia kapitału zapasowego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia przedmiotowej subskrypcji przypadający na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii E wynosi 0,26 zł

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl, Prezes Zarządu
  • Mark Montoya, Członek Zarządu