Wypowiedzenie umowy przez audytora

Wypowiedzenie umowy przez audytora

Wypowiedzenie umowy przez audytora

Numer: ESPI 1/2021 Data: 05/01/2021

Data sporządzenia raportu:
05/01/2021

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:
Wypowiedzenie umowy przez audytora

 

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło złożone przez spółkę pod firmą POLSCY BIEGLI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-233), przy ul. Józefa Bema 87/3U, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685057, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4159 w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów wypowiedzenie umowy na badanie ustawowe jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z treścią wypowiedzenia otrzymanego od spółki POLSCY BIEGLI Sp. z o.o. powodem wypowiedzenia ww. umowy jest „powstały nagły niedobór zasobów kadrowych” po stronie tego podmiotu.

Ponadto spółka POLSCY BIEGLI Sp. z o.o., w przekazanym wypowiedzeniu oświadczyła, że przyczyną rozwiązania umowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki