Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D

Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D

Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D

Numer: EBI 38/2014 Data: 03/07/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 764/2014 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu (ASO) na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Emitenta oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje Spółki na rynku NewConnect.

Akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii A, B, C oraz D oznaczone kodem PLTHP0000011 zostaną wykluczone z ASO z dniem 7 lipca 2014 r. Ponadto zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane do ASO na rynku NewConnect a nie zrealizowane do dnia 4 lipca 2014 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Wykluczenie ma związek z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na Rynku Głównym GPW.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent