Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.05.2016 r

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.05.2016 r

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.05.2016 r

Numer: ESPI 20/2016 Data: 29/05/2020

Zarząd Polish Services Group S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29.05.2016 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: