Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 03.07.2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 03.07.2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 03.07.2015 r.

Numer: ESPI 17/2015 Data: 03/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie kontynuowanym w dniu 3 lipca 2015 r., po drugiej przerwie w obradach, zarządzonej podjętą przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą numer 20 z dnia 19 czerwca 2015 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: