Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 30 września 2020 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 30 września 2020 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 30 września 2020 roku.

Numer: ESPI 29/2020 Data: 30/09/2020

Data sporządzenia raportu:

30 września 2020 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 30 września 2020 roku.

 

Treść raportu

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„) przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 30 września 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: