Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 29 lipca 2022 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 29 lipca 2022 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 29 lipca 2022 roku.

Numer: ESPI 26/2022 Data: 29/07/2022

Data sporządzenia raportu:

29 lipca 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 29 lipca 2022 roku.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 lipca 2022 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej licznie głosów w Spółce.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: