Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 roku

Numer: ESPI 20/2021 Data: 23/08/2021

Data sporządzenia raportu:

23 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 roku

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„) przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej licznie głosów w Spółce.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: