Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14.08.2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14.08.2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14.08.2015 r.

Numer: ESPI 34/2015 Data: 14/08/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 14 sierpnia 2015 r. oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu