Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Numer: ESPI 25/2017 Data: 25/10/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: