Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 19.06.2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 19.06.2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 19.06.2015 r.

Numer: ESPI 16/2015 Data: 19/06/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie kontynuowanym w dniu 19 czerwca 2015 r., po przerwie zarządzonej podjętą przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą numer 19 z dnia 5 czerwca 2015 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2015 r. oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: