Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r.

Numer: ESPI 4/2013 Data: 28/06/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2013 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej – Gajecki Prokurent

Pliki do pobrania: