Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer: ESPI 10/2016 Data: 25/03/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”) powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 20 pkt.1 Statutu Polish Services Group S.A., postanowiła wybrać WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok U9B, 00-131 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3685 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Polish Services Group S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polish Services Group S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Spółka informuje także, że w przeszłości korzystała z usług wybranego podmiotu. WBS Audyt Sp. z o.o. wykonała badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011, 2012, 2013, 2014.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu