Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Numer: ESPI 36/2022 Data: 18/11/2022

Data sporządzenia raportu:

18 listopada 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść raportu:

Spółka ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 21 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, tj. w drodze kooptacji, powołała w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2022 roku, nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Kozaka.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:

– Pani Justyna Kuś – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;

– Pan Jakub Ickiewicz – Członek Rady Nadzorczej;

– Pani Justyna Fronc – Członek Rady Nadzorczej;

– Pan Michał Sobiech – Członek Rady Nadzorczej;

– Pan Wojciech Kozak – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Wojciech Kozak jest absolwentem XIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pan Wojciech Kozak jest mgr inż. telekomunikacji, informatykiem oraz projektantem systemów informatycznych.

Pan Wojciech Kozak ma ogromne doświadczenie dotyczące rynku energii elektrycznej, gdyż od wielu lat zajmuje stanowisko prezesa zarządu spółki Inter Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się bilansowaniem handlowym spółek obrotu energią elektryczną.

Pan Wojciech Kozak posługuje się biegle językiem angielskim.

Pan Wojciech Kozak zasiadał w radach nadzorczych oraz zarządach wielu spółek, jednak nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Wojciech Kozak poinformował Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki