Wybór biegłego rewidenta

Wybór biegłego rewidenta

Wybór biegłego rewidenta

Numer: EBI 3/2013 Data: 22/01/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta działając w oparciu o postanowienia § 20 Statutu w dniu 22 stycznia 2013 roku uchwały w sprawie wyboru WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. WBS Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3685. WBS Audyt Sp. z o.o. przeprowadzał badanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta za 2011 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent