Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych

Numer: ESPI 38/2015 Data: 24/08/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Rada Nadzorcza Spółki wybrała do wykonania przeglądu powyższych sprawozdań spółkę pod firmą WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok U9B (00 -131 Warszawa) wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3685 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy na przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Spółka w ciągu ostatnich 2 lat korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie. Rada Nadzorcza Spółki dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu